از هر در سخنی

 
مسن‌ترین جراح جهان در آستانه 90 سالگی <span style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">توریسم‌آنلاین، جراحی وجود دارد به نام "آلا لووشکینا" که در سن 89 سالگی جراح یک بیمارستان است.</span><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">این جراح عنوان پیرترین جراح دنیا را دارد و با اینکه فقط انتظار می‌رود کارهای روزانه‌اش را درست انجام دهد، در بیمارستان شهر "ریازان"-روسیه - روزانه تا 4 عمل جراحی را هم انجام می دهد.</span><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">در طول 67 سال جراحی کردن ، او بیش از 10 هزار عمل انجام داده و هنوز هم قصد کنار گذاشتن کارش را ندارد!</span><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">به عقیده آلا دکتر بودن ، حرفه نیست بلکه یک شیوه زندگی است و در پاسخ به اینکه چه زمانی قصد بازنشستگی دارد ، پاسخ می دهد: "پس چه کسی عمل‌ها را انجام دهد؟"</span><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">او در پاسخ به خبرنگاری که می پرسد راز طول عمر شما در چیست می گوید: "من همه چیز می خورم ، زیاد می خندم و خیلی گریه می کنم. همین! "</span><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><p style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><div class="album_list_content" style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1395/11/17/666105_954.jpg" target="_blank" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/521802/12462/resized/resized_666105_954.jpg" style="display: block; margin: auto; width: auto; height: auto;" /></a></div><div class="album_list_content" style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1395/11/17/666106_152.jpg" target="_blank" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/521802/12462/resized/resized_666106_152.jpg" style="display: block; margin: auto; width: auto; height: auto;" /></a></div><div class="album_list_content" style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1395/11/17/666107_855.jpg" target="_blank" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/521802/12462/resized/resized_666107_855.jpg" style="display: block; margin: auto; width: auto; height: auto;" /></a></div><div class="album_list_content" style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1395/11/17/666108_355.jpg" target="_blank" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/521802/12462/resized/resized_666108_355.jpg" style="display: block; margin: auto; width: auto; height: auto;" /></a></div>